مرور برچسب

جواب تمرین ریاضی پنجم

جواب صفحه 101 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 101 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . سوالات این صفحه که ادامه صفحه قبل است روی عملیات ها بر روی اعداد اعشاری کار کرده است . صورت سوالات به همراه پاسخ های آن را در تصویر زیر میتوانید مشاهده کنید. برای…

جواب صفحه 100 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 100 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 98 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 98 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 103 ریاضی پنجم

ر این ساعت با جواب صفحه 103 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . در این صفحه ادامه ی سوالات مرور فصل قرار دارد برای مثال از شما خواسته شده تا جای تقریبی یک عدد اعشاری را روی محور های اعداد مشخص کنید. صورت سوالات به همراه پاسخ های…

جواب صفحه 96 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 96 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 102 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 102 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 97 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 97 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . در این صفحه کار درکلاس با همراه تمرینی قرار دارد که محوریت آن جمع و تفریق اعداد اعشاری است . صورت سوالات به همراه پاسخ های آن در تصویر زیر قابل مشاهده است. برای دیدن…

جواب صفحه 92 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 92 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 93 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 93 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . موضوع این صفحه از کتابتان جمع عددهای اعشاری است . که در همین راستا فعالیتی برای شما قرار داده شده است . صورت سوالات به همراه پاسخ های آن در تصویر زیر قابل مشاهده می…

جواب صفحه 94 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 94 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…