مرور رده

سینما و تلویزیون

فیلم گاو از داستان کدام نویسندە ایرانی اقتباس شده است

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب فیلم گاو از داستان کدام نویسندە ایرانی اقتباس شده است ؟ در زیر جواب سوالی که مرتبط به اطلاعات عمومی سیما و تلویزیون هست را مشاهده میکنید . در قسمت اطلاعات عمومی سعی شده بیشتر سوالات…

کارگردان شیفتە فرهنگ دورە قاجار که بود

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب کارگردان شیفتە فرهنگ دورە قاجار که بود ؟ در زیر جواب سوالی که مرتبط به اطلاعات عمومی سیما و تلویزیون هست را مشاهده میکنید . در قسمت اطلاعات عمومی سعی شده بیشتر سوالات مرتبط به اطلاعات…

ایفاگر نقش شعبان بی مخ در سینمای ایران که بود

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب ایفاگر نقش شعبان بی مخ در سینمای ایران که بود؟ در زیر جواب سوالی که مرتبط به اطلاعات عمومی سیما و تلویزیون هست را مشاهده میکنید . در قسمت اطلاعات عمومی سعی شده بیشتر سوالات مرتبط به…

بازیگر نقش آقای هالو که بود

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب بازیگر نقش آقای هالو که بود ؟ در زیر جواب سوالی که مرتبط به اطلاعات عمومی سیما و تلویزیون هست را مشاهده میکنید . در قسمت اطلاعات عمومی سعی شده بیشتر سوالات مرتبط به اطلاعات عمومی در…

هامون سینمای ایران کیست

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب هامون سینمای ایران کیست ؟ در زیر جواب سوالی که مرتبط به اطلاعات عمومی سیما و تلویزیون هست را مشاهده میکنید . در قسمت اطلاعات عمومی سعی شده بیشتر سوالات مرتبط به اطلاعات عمومی در حوزه…

در کدام فیلم علی حاتمی به عرفان و تجلیات لطیف عشق میپردازد

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب در کدام فیلم علی حاتمی به عرفان و تجلیات لطیف عشق میپردازد ؟ در زیر جواب سوالی که مرتبط به اطلاعات عمومی سیما و تلویزیون هست را مشاهده میکنید . در قسمت اطلاعات عمومی سعی شده بیشتر…

فیلمی از تقوایی با موضوع انتقام شخصی

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب فیلمی از تقوایی با موضوع انتقام شخصی ؟ در زیر جواب سوالی که مرتبط به اطلاعات عمومی سیما و تلویزیون هست را مشاهده میکنید . در قسمت اطلاعات عمومی سعی شده بیشتر سوالات مرتبط به اطلاعات…

علی حاتمی دربارە کدامیک از مبارزان مشروطه خواهی فیلم ساخته است

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب علی حاتمی دربارە کدامیک از مبارزان مشروطه خواهی فیلم ساخته است؟ در زیر جواب سوالی که مرتبط به اطلاعات عمومی سیما و تلویزیون هست را مشاهده میکنید . در قسمت اطلاعات عمومی سعی شده بیشتر…

محمدعلی کشاورز در کدام فیلم عباس کیارستمی ایفای نقش کرد

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب امام خمینی از کدام فیلم مهرجویی ستایش کرد؟ در زیر جواب سوالی که مرتبط به اطلاعات عمومی سیما و تلویزیون هست را مشاهده میکنید . در قسمت اطلاعات عمومی سعی شده بیشتر سوالات مرتبط به…

ساخت این فیلم سرآغاز موج نو سینمای ایران دانسته میشود

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب امام خمینی از کدام فیلم مهرجویی ستایش کرد؟ در زیر جواب سوالی که مرتبط به اطلاعات عمومی سیما و تلویزیون هست را مشاهده میکنید . در قسمت اطلاعات عمومی سعی شده بیشتر سوالات مرتبط به…