مرور رده

بدانید

در جواب دورت بگردم چی بگم

دورت بگردم به معنی این است که از شدت دوست داشتن به گرد تو طواف و پرستش کنم یا اینکه فدای تو شوم . معمولا در جواب دورت بگردم از خدانکنه استفاده میکنیم ، اما میتوان از کلمات یا عبارات دیگری هم استفاده کرد . باید به این موضوع توجه داشته…