جواب صفحه 25 علوم دوم دبستان

با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب صفحه 25 علوم دوم دبستان . در این صفحه سوالات صفحه 25 به همراه جواب های آن برای شما آورده شده است .

جهت سهولت دسترسی شما به جواب ها سعی شده به همه مطالب موجود در هر صفحه پرداخته شود .

:: مشاهده ی بخش علوم دوم دبستان ::

جواب صفحه 25 علوم دوم

آزمایش علوم دوم دبستان صفحه ۲۵

آزمایش کنید

برای اندازه گیری سردی و گرمی از دماسنج استفاده میکنیم.

در یک ظرف تا نیمه آب سرد بریزید. دماسنج را داخل آب سرد قرار دهید.

محل قرار گرفتن مایع داخل دماسنج را به کمک معلم خود مشاهده و دمای آب را یادداشت کنید

ظرف را به کمک معلم روی یک سه پایه قرار دهید و یک چراغ الکلی زیر آن روشن کنید .

در هر ٢ دقیقه، یک بار دمای آب درون ظرف را اندازه گیری و یادداشت کنید.

پس از ١٠ دقیقه، شعله ی چراغ الکلی را خاموش کنید و مجدداً هر 2 دقیقه یک بار، دمای آب درون ظرف را اندازهگیری و یادداشت کنید.

آیا تغییر دمای آب به سرعت اتفاق می افتد؟ چگونه؟

خیر ، آب هم مثل زمین آرام آرام گرمایش را از دست میدهد . 

جواب ایستگاه فکر صفحه 25 علوم دوم دبستان

ایستگاه فکر

آیا صبح که خورشید طلوع میکند، زمین به طور ناگهانی گرم میشود؟

خیر ، زمین به آرامی گرم میشود . 

آیا عصر که خورشید غروب میکند، زمین به طور ناگهانی سرد میشود؟

  جواب صفحه 98 ریاضی سوم

خیر ، به آرامی اتفاق می افتد .

آیا جواب داده شده برای شما مناسب بود ؟ { نظرات خود را از طریق فرم زیر با ما به اشتراک بگذارید }

پیام بگذارید