جواب صفحه 103 تفکر و سواد رسانه ای دهم

با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب صفحه 103 تفکر و سواد رسانه ای دهم .

همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .

برای دیدن باقی جواب های تفکر و رسانه دهم بر روی اینجا کلیک کنید .

جواب صفحه 103 تفکر و سواد رسانه ای دهم :

در یک روز تعطیل ، یک برنامە تلویزیونی را به همراه خانوادە خود مشاهده ، و آن را از دید مخاطب شناسی در چارچوب زیر، تحلیل کنید : برنامه فرصت برابر 
برای چه نوع مخاطبی (برحسب سن، جنسیت، تحصیالت، زمینه های قومی، شغل،ارزشها، نگرشها، عالقهمندیها و…) ساخته و برنامه ریزی شده است؟

برای داوطلبان و علاقمندان کنکور ساخته شده است.

چه زمانی پخش میشود؟ این زمان با چه نوع مخاطبی متناسب است؟

عصر ها از شبکه آموزش که متناسب با کارمندان و دانش آموزان است.

مخاطبان دربارە آن چگونه فکر میکنند؟

از استقبالی در حد متوسط برخوردار است.

چه مخاطبانی در برابر پیام های آن مقاومت زیاد میکنند و چه مخاطبانی ، سریع آنها را میپذیرند؟

دانش آموزان مقاومت میکنند و والدین سریع تر میپذیرند.

شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .

  هم خانواده تصمیم | جواب کاملا درست
نمایش نظرات (1)