ترجمه ترکی تبریزی به فارسی

ترجمه هایی که در جداول زیر برای شما آورده شده تنها بخشی از کلماتی هستند که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند . در ادامه با ترجمه ترکی تبریزی به فارسی از سایت لوئیز همراه شما هستیم .

احوال پرسی به زبان ترکی 

ترکیترجمه به فارسی
نئجه سنحال شما چطوره
ساغ اول سیز نئجه سیززنده باد شما چطورین
سحریز خیر اولسونصبح شما به خیر
گله جه گیز خیرعاقبت شما به خیر
اوشاقلار نئجه دیربچه ها چطورن
سلام لاری وار سیزین کی لر نئجه دیرسلام دارن بچه های شما چطورن
بویورونبفرمایید
خوش گؤرموشوخچشم مان روشن
خوش گلیبسیزخوش آمدین
آدین نه دیراسم تان چیه
منیم آدیم محمد دیراسم من محمده
نه گؤزل آدچه اسم خوبی
چوخ ایستیردیم سیزی گؤرمخیلی دلم می خواست شما را ببینم
سیزشما
اولسونباشد
اوشاقبچه
اوشاقلاربچه ها
گؤرمکدیدن
گؤرمیشوخدیده ایم
گؤزلزیبا
چوخخیلی
ایسته مکخواستن
ایستیردیممی خواستم
آداسم

ترجمه ترکی تبریزی به فارسی

اعداد به زبان ترکی آذربایجانی 

عدد به فارسی عدد به ترکی
صفر بوش
یکبیر
دوایکی
سهاوچ
چهار دورد
پنجبئش
ششآلتی
هفتیئددی
هشتسه ککیز
نهدوققوز
دهاون
یازدهاون بیر
دوازدهاون ایکی
سیزدهاون اوچ
چهاردهاون دورد
پانزدهاون بئش
شانزدهاون آلتی
هفده اون یئددی
هجدهاون سه ککیز
نوزدهاون دوققوز
بیستایگیرمی
بیست و یک ایگیرمی بیر
سیاوتوز
سی و یکاوتوز بیر
چهلقیرخ
چهل و سهقیرخ اوچ
پنجاه اَللی
پنجاه و پنجاَللی بئش
شصتآلتمیش
هفتاد یئتمیش
هشتاد سه کسه ن
نود دوخسان
صدیوز
صد و هفدهیوز اون یئددی
هزار مین
اولینبیرینجی
دومینایکینجی
سومیناوچونجو
چهارمیندوردونجو
پنجمینبئشینجی
ششمینآلتینجی
هفتمینیئددینجی
هشتمینسه ککیزینجی
نهمیندوققوزونجو
دهمیناونونجو
بیستمینایگیرمینجی
سی امیناوتوزونجو
چهلمینقیرخینجی
پنجاهمیناللیمینجی
شصتمینآتمیشینجی
هفتادمینیئتمیشینجی
هشتادمینهشتادیمینجی
نودمیندوخسانیمینجی
صدمینیوزونجو
هزارمینمی نینجی
  معنی قال گذاشتن چیست

همراهان عزیز شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .

5/5 - (1 امتیاز)
پیام بگذارید
error: محتوا قفل شده است